Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP") upravujú práva a povinnosti Ing. Milana Schnellyová – FLORAMIX Priedovsie 373/15, 01302 Gbeľany, Slovensko IČO: 40583996 DIČ: 1022525350 (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.floramix.sk (ďalej len „floramix.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

 1. Tieto OP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na internetovej stránke floramix.sk
 2. OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.floramix.sk
 3. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 4. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito OP nedotknuté.
 5. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na floramix.sk.
 6. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam a množstvo objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na floramix.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.
 7. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho ponúkané na internetovej stránke floramix.sk
 8. Sme platcami DPH.

 

Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných registračných formulárov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a je záväzná.
 4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu floramix@floramix.sk. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. // najneskôr do 24 hodín od odoslania e-mailu Predávajúcim Kupujúcemu.

Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: v prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.). Tovar sa už nevyrába, veľkosť tovaru nie je k dispozícii alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy. - v prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru.
 3. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný. V prípade, že Kupujúci požaduje vrátenie peňazí, je povinný uviesť v dokladoch zaslaných naspäť Predávajúcemu číslo účtu, na ktoré chce mať prijaté peniaze. V prípade, že Kupujúci požaduje výmenu tovaru za iný, je potrebné kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom e-mailu a oznámiť mu, ktorý tovar by chcel. Všetky náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci.
 4. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho. 4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.
 5. V prípade neprevzatia zásielky zo strany Kupujúceho si nárokuje Predávajúci vrátenie nákladov spojených s poslaním balíka Kupujúcemu.

 

Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom floramix.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s platnou daňou z pridanej hodnoty a s cenou za doručenie tovaru.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (t.j. zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na floramix.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na floramix.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na floramix.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Poštovné a balné

Platobné podmienky Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje platbu pri dodávke na dobierku alebo prevodom na bankový účet. Na dobierku - Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí na Slovenskej pošte alebo platobnou kartou – Cardpay (Tatra banka)

 

Dodacie podmienky

 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 30 dní od dňa (pokiaľ nie je uvedené inak), keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke.
 2. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom pripadne aj telefonickým kontaktom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom.
 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celej kúpnej ceny a v prípade opätovného dodania tovaru aj úhradou všetkých nákladov Predávajúceho súvisiacich s takýmto dodaním.
 5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s zodpovednou osobou protokol o zistených závadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 6. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, na ktorej sa nachádza neporušená nálepka s logom Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
 7. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

Reklamačný poriadok a záručná doba

 1. Na každý tovar platí 24 mesačná záruka. V prípade, že si chce kupujúci uplatniť nárok na reklamáciu tovaru, musí odoslať tovar na vlastné náklady na adresu spoločnosti spoločne s faktúrou, ústrižkom o zaplatení (môžu byť kópie) a písomným vyjadrením dôvodu reklamácie.
 2. Reklamácia musí byť uplatnená ihneď, ako bola zistená závada na tovare.
 3. Reklamácia sa vzťahuje na: - záručnú dobu si nemožno zameniť so životnosťou výrobku, t.j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania spĺňať účel, na ktorý bol zakúpený - chybou alebo vadou sa rozumie nedostatok v tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené, jeho ďalšie používanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie základných pravidiel údržby.
 4. Reklamácia sa nevzťahuje na: - poškodenie alebo opotrebovanie tovaru vplyvom chemického znečistenia (olej, riedidlá, čistidlá a pod.) - poškodenie alebo opotrebovanie tovaru z dôvodu nesprávneho používania, výberu alebo nesprávnej veľkosti tovaru - tvarové a funkčné zmeny vlastnosti tovaru spôsobené opotrebovaním v priebehu záručnej doby- poškodenie alebo opotrebovanie tovaru v dôsledku nesprávneho ošetrovania, čistenia alebo mechanického poškodenia tovaru ( roztvorenia zipsu tovaru, pretrhnutie alebo prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi, zatrhnutie pripadne roztrhnutie materiálu. ) - chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru a na nesprávne skladovanie výrobku. Prípadné chyby alebo vady vzniknuté z dôvodu nadmerného opotrebovania, nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácií.
 5. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme do 3 dní od doručenia reklamovaného tovaru a to kontaktovaním zákazníka prostredníctvom tel. kontaktu alebo e-mailom. V prípade oprávnenej reklamácie bude vada odstránená na naše náklady najneskôr do 30 dní alebo reklamovaný tovar vymenený za iný tovar podľa požiadavky zákazníka (resp. vrátenie peňazí). V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar odoslaný naspäť zákazníkovi s príslušným stanoviskom zamietnutia reklamácie.
 6. Záručná doba sa predlžuje o dobu opravy pri uplatnenej reklamácií.

 

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.
 2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na floramix.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
 4. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
 5. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
 4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na internetovej stránke floramix.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na floramix.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na floramix.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z floramix.sk.
 5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar uvedený na floramix.sk.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto OP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na floramix.sk.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, sa budú prednostne riešiť formou zmieru.
 8. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s OP Predávajúceho.
 9. Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava

 

V Žiline dňa 11.10.2019